پایگاه شناخت مدعیان دروغین مهدویت

فضایی آرام و علمی بر مبنای عقل و اندیشه برای شناخت جریانهای انحرافی و غلاتِ مدعی بابیت و مهدویت (شیخیه، بابیت، بهائیت و احمد الحسن)

پایگاه شناخت مدعیان دروغین مهدویت

فضایی آرام و علمی بر مبنای عقل و اندیشه برای شناخت جریانهای انحرافی و غلاتِ مدعی بابیت و مهدویت (شیخیه، بابیت، بهائیت و احمد الحسن)

آخرین نظرات

شما عزیران می توانید با کلیک روی علامت که جلوی هرعنوان کتاب یا مقاله قرار دارد، انتخاب مورد نظر آن را دانلود کنید:

1. ره افسانه (نقد و بررسی جریان یمانی بصری) اثر محمد شهبازیان  دریافت کتاب

2. خواب پریشان( نگاهی به نقش خواب و رویا در جریانهای انحرافی) محمد شهبازیان دریافت کتاب